People's Republic of China

Operating Lines

Anshan
Beijing
Changchun

Chongqing
Dalian
Guangzhou

Hong Kong
Shanghai
Tianjin
Wuhan

Planned or Under Construction

Chengdu
Harbin
Hangzhou
Kunming
Macao
Nanjing
Qingdao
Shenyang
Shenzhen
Suzhou
Weihai
Wuxi
Xi'an
Zhengzhou

 
Kunming
metro


A subway
is under construction in this capital of Yunan province and will be kunming soon. Work on the ambitious 162 km light rail subway network began in late 2008. The first 22. km, 12 station section opened in May 2013.

November 2009, Kunming
subway design renderings revealed.
Skyscraper City page
Wikipedia page

Youtube Kunming Subway Video